Home » Academic Programs » Theses and Dissertations » Jeffer B. Perez, M.S. (Philippines)
"Magsaya at Magalak: Pagsasalin sa Filipino ng Ilang Piling Kabanata ng Pangangaral Apostoliko na Gaudete et Exsultate ni Santo Papa Francisco"

Jeffer B. Perez, M.S. (Philippines)

Master of Arts in Theological Studies with field of specialization in Systematic Theology
Adviser: Fr. Manuel Francisco, S.J., S.T.D.

Abstract:

Isinulat ni Santo Papa Francisco ang pangangaral apostoliko na “Gaudete et Exsultate”, tungkol sa pangkalahatang tawag sa kabanalan, upang paalalahanan at himuking muli na makibahagi ang bawat isa sa isang ganap na kabanalan kung saan ang Ama mismo ay banal. Hangad ng “Gaudete et Exsultate” na muling imungkahi ang tawag sa kabanalan sa isang praktikal na pamamaraan para sa ating kasalukuyang panahon. “Ang akdang ito ay hindi pagtatangka na gawing diskurso sa kabanalan na nagsasaad ng mga pagpapakahulugan at pagpapaliwanag. Hindi rin ito naglalayong tumalakay sa paksa ng iba’t ibang pamamaraan ng pagpapakabanal” (GE 2). Sa halip, isa itong pagmumuni-muni kung papaano tumugon sa paanyaya ni Kristo na maging mga banal: “Magsaya at Magalak” (GE 1). Ang mga sulat ng Papa ay mahahalagang kasangkapan upang gabayan ang mga mananampalatayang Katoliko sa ating pag-unawa sa mga turo ng Simbahan tungkol sa ating pananampalataya at moral na gampanin, lalong-lalo na sa pagtugon sa tawag ng Diyos patungo sa kabanalan. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang mga nagsusumikap na maisalin ang mga makabuluhang sulat na ito sa Pilipino, na siyang isang dahilan sa kakulangan ng kamalayan at pang-unawa ng mga Pilipinong mananampalataya tungkol sa mga mensahe at mahahalagang tagubilin ng Santo Papa. Kaya naman, ang tesis na ito ay isang pagsasalin ng ilang bahagi ng “Gaudete et Exsulate” na naglalayong matulungan at magabayan ang mga Pilipinong mananampalataya upang maunawaan at gawing ganap ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. “Hindi nangangailangang maging isang obispo, pari o isang relihiyoso upang maging banal. Madalas natutukso tayong isipin na para lamang ang kabanalan sa mga maaaring gumugol ng panahon upang gamitin sa mahabang panahon ng pananalangin. Hindi ganyan ang kalagayan. Tinatawag tayong lahat na maging banal sa pamamagitan ng pamumuhay na may pagmamahal at pagbibigay-saksi sa lahat ng ating gawain” (GE 14).

Final Defense:

Date of Oral Defense: June 13, 2019 (Thursday)

Board of Examiners: Fr. Jose Mario Francisco, S.J., S.T.L., Ph.D. (Principal Examiner), Fr. Oliver Dy, S.J., S.T.D., Ph.D., and Dr. Patricia Lambino

Proposal Defense:

Home » Academic Programs » Theses and Dissertations » Jeffer B. Perez, M.S. (Philippines)
Loyola School of Theology